Teamet på Stadsauktion Sundsvall med expertis inom glas, keramik, konst och möbler, stolt del av Auctionet, Europas ledande marknad för antikviteter.

Hur funkar det

Att sälja på auktion är enkelt.

Ditt Enkla Steg till Auktionssuccé med Stadsauktion Sundsvall

Att sälja på auktion behöver inte vara komplicerat. Tvärtom, med rätt partner kan det vara både enkelt och lönsamt.

Stadsauktion Sundsvall är inte bara Mellannorrlands första onlineauktionshus, utan även det största. Vår bredd av kunskap spänner över flera kategorier: glas, keramik, konst, möbler och allmoge. Vi är ditt one-stop-shop för allt som har med auktioner att göra.

Vår framträdande position inom auktionsbranschen förstärks genom vårt nära samarbete med Auctionet, Europas ledande marknadsplats för konst och antikviteter. Detta partnerskap innebär att vi inte bara har tillgång till expertis lokalt i Mellannorrland, utan även till ett nätverk som sträcker sig över hela Europa.

Auctionet - En Plattform av Klass:

  • Grundandet: 2011 markerade starten för Auctionet, och början på en digital revolution inom auktionsvärlden.
  • Bred Representation: Över 50 auktionshus är anslutna, vilket skapar en rik och diversifierad katalog av föremål.
  • Betydande Försäljning: Över 1,5 miljoner föremål har hittat nya hem tack vare Auctionet.
  • Aktiv Budgivning: 15 miljoner bud illustrerar den intensiva aktiviteten på plattformen.
  • Global Gemenskap: Med 600,000 medlemmar globalt, är din auktionsvara verkligen i världsklass.
  • Kontinuerligt Intresse: 4 miljoner besökare varje månad säkerställer att dina föremål ses av en bred publik.
En Enkel Väg till Auktionssuccé

Att sälja på auktion ska vara smärtfritt. Stadsauktion Sundsvall är Mellannorrlands ledande och första onlineauktionshus. Tack vare vår omfattande expertis inom områden som glas, keramik, konst, möbler och allmoge, och vårt nära partnerskap med Auctionet – Europas största marknadsplats för konst och antikviteter – erbjuder vi den mest pålitliga och lönsamma auktionsupplevelsen.

Så Värderar Du Dina Föremål

Undrar du över värdet på dina föremål? Inled processen med att enkelt skicka in en värderingsförfrågan till oss med tydliga bilder. Använd vårt värderingsformulär här eller maila oss direkt på: vardering@stadsauktionsundsvall.se. Om du föredrar personlig kontakt, är du välkommen att besöka oss och få dina föremål värderade av våra experter.

Tips: När du fotograferar, inkludera detaljer som signaturer, etiketter och undersidor. Om föremålet har skador, ta flera bilder som visar skicket.

Behöver du Tömma eller Sälja Flyttbon?

Om du planerar att sälja ditt hem och behöver bli av med vissa föremål, kan vi erbjuda en kostnadsfri hemvärdering. Oavsett storleken på ditt hem, kan vi hantera det. Kontakta oss via telefon, mejl eller vårt hemvärderingsformulär.

Hantering av Dödsbon

Förlusten av en nära anhörig medför sorg, och mitt i allt detta måste praktiska beslut fattas. Låt oss hjälpa dig genom processen. Vi kan assistera med värdering, försäljning, eller ta hand om allt som rör hemmet. Kontakta oss på 060-17 00 40 eller info@stadsauktionsundsvall.se. Eller använd vårt hemvärderingsformulär här.

Helhetslösningar

Allt kan inte säljas via auktion, men vi kan fortfarande assistera. Det som inte säljs, kan doneras till välgörenhet eller tas till en återvinningsstation. Vi erbjuder även städservice genom vårt samarbete med Seniorkraft.

Våra Avgifter

Vi erbjuder hemvärderingar kostnadsfritt. Men när det kommer till att sälja dina föremål, tar vi en provision om 18.5% samt ett klubbslag på 60 kr inklusive moms. Transportavgifter varierar beroende på plats.

Internationella Kvalitetsauktioner och Temaauktioner

Vi bjuder regelbundet ut föremål av hög kvalitet på våra internationella auktioner. Vi arrangerar också spännande temaauktioner som lockar spekulanter från hela världen.

Refuserade Föremål

Ibland finns det föremål vi inte kan sälja på auktion. Dessa måste hämtas av säljare inom 3 månader, annars skänks eller kastas de.

Försäljningsvillkor

Gällande fr o m 15.10.13

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Stadsauktion Sundsvall åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (nedan kallad säljaren) inlämnade föremål via auktion.

2. INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL
2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Stadsauktion Sundsvall för försäljning.2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stadsauktion Sundsvall är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna. Stadsauktion Sundsvall åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Stadsauktion Sundsvall förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkom¬mer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Stadsauktion Sundsvall för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m m med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Stadsauktion Sundsvall tar ut en försäljningsprovision om 18.5 % inklusive moms på det klubbade beloppet för försäljning på onlineauktion samt en fast avgift om 60 kr inklusive moms per auktionsnummer. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången debiteras ingen avgift.

4. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att Stadsauktion Sundsvall för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minstapris, nedan kallat bevakningspris.Bevakningspriset skall alltid understiga utropspriset.Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, digitalt, via e-postmeddelande eller muntligen.

5. EJ SÅLDA FÖREMÅL
5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på nytt, detta kan ske upp till totalt tre omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sju kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Stadsauktion Sundsvall rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Stadsauktion Sundsvall äger även i dylikt fall rätt att reducera utropspris och bevakningspris.
5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
5.3 Stadsauktion Sundsvall äger rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation e dyl om följande förutsättningar är uppföljda:a: Ingen har lämnat något bud på föremåletb: Föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid.c: Säljaren har inte inom samma tid meddelat Stadsauktion Sundsvall att och när Säljaren avser hämta föremålet.
5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Stadsauktion Sundsvall rätt att sälja. Stadsauktion Sundsvall har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för omkostnader såsom lageravgift m m. Har Stadsauktion Sundsvall ej lyckats sälja föremålet, har Stadsauktion Sundsvall rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation eller dylikt.

6. ÅNGERRÄTT
6.1 Den försäljning som sker via onlineauktion omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stadsauktion Sundsvall rätten att utan före¬gående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på onlineauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan. Föremål som säljs på slagauktion omfattas inte av ångerrätt.
6.2 Stadsauktion Sundsvall bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning.

7. REDOVISNING OCH UTBETALNING
Redovisning och utbetalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

8. ANSVAR FÖR FEL
8.1 Om Stadsauktion Sundsvall gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Stadsauktion Sundsvall rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
8.2 Stadsauktion Sundsvall har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Stadsauktion Sundsvall kontroll.
8.3 Stadsauktion Sundsvall ansvarar för att inlämnade föremål förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.Vid förlust eller skada ersätts Säljaren till ett belopp maximalt uppgående till utropspriset.För skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä, pastellage m m ansvaras ej.

9. FORCE MAJEURE
Stadsauktion Sundsvall ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Stadsauktion Sundsvall inte kunnat råda över eller förutse.

10. TVIST
Eventuell tvist som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

null

Stadsauktion Sundsvall är stolt över att vara en del av Auctionet's nätverk

nullnull

© Stadsauktion Sundsvall

2024

Developed by

null